2020 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı

ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2021 tarihinde toplanarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 06.04.2021 Salı günü saat 14.00 'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket Merkezi olan Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. A Blok No: 9A İç Kapı No: 685 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar vermiştir.

TİCARİ SİCİL GAZETESİ DUYURU

Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın olağan genel kurul toplantısına katılabilmeleri için, toplantı gününden bir gün öncesine kadar üretim tesisimizin bulunduğu Uzun İsa Kökenli Köyü Ordu adresine başvurarak sahibi bulundukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları, tevdi edip giriş kartlarını temin etmeleri gerekmektedir. Olağan genel kurul toplantısına bizzat katılamayacak ve kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek olan gerçek veya tüzel kişi ortakların vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak imzalamaları ve notere onaylattıktan sonra şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. 

VEKALETNAME

Sayın ortaklarımızın veya temsilcilerinin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarının ilanen duyurulmasına,

GÜNDEM

1- Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı   Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması,

3- 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,

4- 2020 Yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6- Şirket sermayesinin 114.400.000,00.-TL den, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 57.200.000,00.-TL artırılarak 171.600.000,00.- TL ye çıkarılması ve bu hususta esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması

7- Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8- Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılında ödenecek Ücretlerinin tespiti,

9- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,

10- Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

12- Dilek ve Temenniler

13- Kapanış

 

ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 6. MADDESİNİN TADİL TASARISI

 

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Eski Şekli:

Madde 6 – Sermaye:

 

         Şirketin Sermayesi 114.400.000,00.-TL (Yüzondörtmilyondörtyüzbin Türk Lirası)’dır. Bu Sermaye her biri 1 kuruş (Bir Kuruş) itibari değerinde 11.440.000.000 (Onbirmilyardörtyüzkırkmilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

         Önceki sermayeyi teşkil eden 28.600.000,00.-TL (Yirmisekizmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)’nin tamamı ödenmiştir.

          Bu defa artırılan 85.800.000,00.- TL (Seksenbeşmilyonsekizyüzbin Türk Lirası)’nin tamamı geçmiş yıllar kârlarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. İç kaynaklardan sermayeye ilave edilen 85.800.000,00.- TL (Seksenbeşmilyonsekizyüzbin Türk Lirası) karşılığında ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.

          Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırmaya yetkilidir.

          Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir.

 

 

Yeni Şekli:

Madde 6 – Sermaye:

 

         Şirketin Sermayesi 171.600.000,00.-TL (Yüzyetmişbirmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)’dır. Bu Sermaye her biri 1 kuruş (Bir Kuruş) itibari değerinde 17.160.000.000 (Onyedimilyaryüzaltmışmilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

         Önceki sermayeyi teşkil eden 114.400.000,00.-TL (Yüzondörtmilyondörtyüzbin Türk Lirası)’nin tamamı ödenmiştir.

          Bu defa artırılan 57.200.000,00.- TL (Elliyedimilyonikiyüzbin  Türk Lirası)’nin tamamı geçmiş yıllar kârlarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. İç kaynaklardan sermayeye ilave edilen 57.200.000,00.- TL (Elliyedimilyonikiyüzbin Türk Lirası) karşılığında ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.

          Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırmaya yetkilidir.

          Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir.

 

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php70/usr/lib64/php/modules/pdo_oci.so' - libclntsh.so.21.1: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: