Genel Kurul Toplantı Daveti 02.12.2020

ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.11.2020 tarihinde toplanarak 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 02.12.2020 Çarşamba günü saat 14.00 'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket Merkezi olan G.O.P. Mah. Kız Kulesi Sok. No:42 Çankaya-ANKARA adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın olağanüstü genel kurul toplantısına katılabilmeleri için, toplantı gününden bir gün öncesine kadar üretim tesisimizin bulunduğu Uzun İsa Kökenli Köyü Ordu adresine başvurarak sahibi bulundukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları, tevdi edip giriş kartlarını temin etmeleri gerekmektedir.

Olağanüstü genel kurul toplantısına bizzat katılamayacak ve kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek olan gerçek veya tüzel kişi ortakların vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak imzalamaları ve notere onaylattıktan sonra şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın veya temsilcilerinin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarının ilanen duyurulmasına,

 

Toplantı için vereceğiniz vekaletname örneğini buradan indirebilirsiniz.

 

GÜNDEM

 

1- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

2- Toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığına genel kurul toplantı  tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması,

3- Şirket sermayesinin 28.600.000,00.-TL den, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 85.800.000,00.-TL artırılarak 114.400.000,00.- TL ye çıkarılması ve bu hususta esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması

4- Sermaye artırımından sonra kalan geçmiş yıl kârlarının dağıtımı hususunun görüşülmesi

5- Kapanış


 

ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMENİN 6. MADDESİNİN TADİL TASARISI

 

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Eski Şekli:

Madde 6 – Sermaye:

 

         Şirketin Sermayesi 28.600.000,00.-TL (Yirmisekizmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)’dır. Bu Sermaye her biri 1 kuruş (Bir Kuruş) itibari değerinde 2.860.000.000 (İkimilyarsekizyüzaltmışmilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

         Önceki sermayeyi teşkil eden 14.300.000,00.-TL’nin tamamı ödenmiştir.

          Bu defa artırılan 14.300.000,00.- TL nin (Ondörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası) tamamı geçmiş yıllar kârlarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. İç kaynaklardan sermayeye ilave edilen 14.300.000,00.- TL karşılığında ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.

          Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırmaya yetkilidir.

          Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir.

 

 

 

Yeni Şekli:

Madde 6 – Sermaye:

 

         Şirketin Sermayesi 114.400.000,00.-TL (Yüzondörtmilyondörtyüzbin Türk Lirası)’dır. Bu Sermaye her biri 1 kuruş (Bir Kuruş) itibari değerinde 11.440.000.000 (Onbirmilyardörtyüz kırkmilyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

         Önceki sermayeyi teşkil eden 28.600.000,00.-TL (Yirmisekizmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)’nin tamamı ödenmiştir.

          Bu defa artırılan 85.800.000,00.- TL (Seksenbeşmilyonsekizyüzbin Türk Lirası)’nin tamamı geçmiş yıllar kârlarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. İç kaynaklardan sermayeye ilave edilen 85.800.000,00.- TL (Seksenbeşmilyon sekizyüzbin Türk Lirası) karşılığında ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.

          Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırmaya yetkilidir.

          Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir.

 

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php70/usr/lib64/php/modules/pdo_oci.so' - libclntsh.so.21.1: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: