Genel Kurul Toplantısı Davet 28.05.2020

ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.05.2020 tarihinde toplanarak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 28.05.2020 Perşembe günü saat 14.00 'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket Merkezi olan G.O.P. Mah. Kız Kulesi Sok. No:42 Çankaya-ANKARA adresinde yapılmasına karar vermiştir.

 

Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın olağan genel kurul toplantısına katılabilmeleri için, toplantı gününden bir gün öncesine kadar üretim tesisimizin bulunduğu Uzun İsa Kökenli Köyü Ordu adresine başvurarak sahibi bulundukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları, tevdi edip giriş kartlarını temin etmeleri gerekmektedir.

 

Olağan genel kurul toplantısına bizzat katılamayacak ve kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek olan gerçek veya tüzel kişi ortakların vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak imzalamaları ve notere onaylattıktan sonra şirketimize ibraz etmeleri veya noterden onaylanmış imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletnameye ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Sayın ortaklarımızın veya temsilcilerinin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarının ilanen duyurulmasına,

 

GÜNDEM

 1. Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı   Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması,
 3. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
 4. 2019 Yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 5. 27.04.2020 Tarihinde Sn. Deniz Yüzer'in yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen   Sn. Bora Yüzer’in atama işleminin Genel Kurul’un onayına sunulması,
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılında ödenecek Ücretlerinin tespiti,
 9. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 10. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
 11. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
 13. Dilek ve Temenniler
 14. Kapanış

 

VEKALETNAME

 

Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerini görüşmek üzere 28.05.2020 Perşembe günü saat 14:00 'da Şirket Merkezi olan G.O.P. Mah. Kız Kulesi Sok. No:42 Çankaya-ANKARA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………..…………… vekil tayin ediyorum.

 

A)Temsil Yetkisinin kapsamı

 

 1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
 3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 4. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

 

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

 

 1. Tertip ve Serisi:
 2. Numarası:
 3. Adet-nominal değer :
 4. Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 5. Hamiline-Nama yazılı olduğu

 

Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı İmzası Adresi

 

Not: (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır,

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php70/usr/lib64/php/modules/pdo_oci.so' - libclntsh.so.21.1: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: