Çalışan Adayı Açık Rıza Beyan Formu

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA BEYAN FORMU
İşbu  Açık  Rıza  Beyan  Formu,  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu  (Kanun) uyarınca, Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin
maddesinde belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile kaleme alınmıştır.

İşbu  Çalışan  Adayı  Açık  Rıza  Beyan  Formu  kapsamında  yer  alan  hususlara  ilişkin  detaylı bilgilere https://camsanordu.com/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-aydinlatma-metni adresinde yer alan Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Kişisel  Verilerin  Korunması  ve  İşlenmesi  Politikası’ndan  erişilebilmektedir.  Uzunisa Kökenli Mah. PK.34-35 Altınordu/Ordu; Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı YDA Center A Blok No:9A İç Kapı No: 685 Çankaya/Ankara adresinde mukim Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. bundan böyle “Çamsan Ordu” olarak anılacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Sizlerden elde edilen kişisel veriler; Çamsan Ordu’nun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, Çamsan Ordu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Çamsan Ordu’nun ve Çamsan Ordu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Çamsan Ordu’nun iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması kapsamında Kanun’un 5. ve
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenecektir:
İnsan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,
Adayların başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
Yeni çalışanların işe başlangıç ve özlük sürecinin yürütülmesi,
Çalışan sağlığı operasyonlarının yürütülmesi,
Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Bilişim    teknolojileri    dahilinde    yapılacak    yedekleme/geliştirme    faaliyetlerinin yürütülmesi,
Topluluk    nezdinde    merkezi    bilişim    teknolojileri    sistemlerinin    yönetilmesi    ve operasyonların yürütülmesi,

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Kanun’un 5/2. ve 6/3. maddeleri uyarınca, işe alım süreci kapsamında sizlerin ilgili pozisyon bakımından uygunluğunun değerlendirilmesi, tanınması ile aşağıdaki diğer amaçlarla; size ait sağlık verileri ve adli sicil bilgileri işbu Çalışan Adayı Açık Rıza Beyan Formu’nun imzalanmasıyla verilen rızanız ile ve bu kapsamda işlenebilecektir.

Sağlık verileriniz, insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi amacıyla;
Personel temin süreçlerinin yürütülmesi
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
Adli sicil bilgileriniz, insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması amacıyla;
Personel temin süreçlerinin yürütülmesi


Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Sizlerden elde edilen kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, (a) ve (b) maddelerinde yer verilen amaçlarla Çamsan Ordu’nun iş ortakları, tedarikçileri ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, iş başvuruları sırasında e-posta yolu ile, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında iş bu Formu’nun (a),
ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şunlardır:
Size ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Size ait kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu hakların, sizler tarafından https://camsanordu.com/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-aydinlatma-metni adresinde yer alan Çamsan Ordu’nun Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde başvurunuz 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Çamsan Ordu’nun Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Çalışan adayı olarak herhangi bir etki altında kalmaksızın işbu Çalışan Adayı Açık Rıza Beyan Fornu’nun (b) maddesinde belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine ve bu verilerimin (c) maddesinde yer alan amaçlarla ve aynı maddede belirtilen taraflara aktarılmasına Kabul Onayı ile açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php70/usr/lib64/php/modules/pdo_oci.so' - libclntsh.so.21.1: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: